O szkole

Właśnie trafiłeś do gminy Kcynia (więcej na www.kcynia.pl), a dokładniej do Mycielewa położonego ok. 5 km od Kcyni w stronę Bydgoszczy.
 
W budynku Szkoły Podstawowej w Mycielewie mieści się Szkoła Podstawowa (z oddziałem przedszkolnym), do której uczęszczają dzieci z Zalesia, Szaradowa, Turzyna, Rozstrzębowa, Sipior, Rzemieniewic, Szczepic, Słonaw, Elizewa, Tupadł, Suchoręcza, Malic, Studzienek i Ameryczki.
 
Nasi uczniowie odnoszą wiele sukcesów i odważnie podejmują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

MISJA SZKOŁY W MYCIELEWIE

Misją szkoły jest tworzenie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu ich godności i wolności światopoglądowej oraz przygotowanie do dalszego kształcenia, a także zapewnienie uczniom dobrej jakości nauczania, wychowania, klimatu życzliwości i bezpiecznie zdrowego stylu życia.

WIZJA  SZKOŁY

Szkołę cechuje życzliwość i wzajemny szacunek oparty na kulturze osobistej nauczycieli i uczniów. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i doświadczenie, pracownicy szkoły uczą tolerancji, otwartości i szacunku do drugiego człowieka i otaczającej przyrody. Agresji i uzależnieniom Szkoła mówi STOP.

Grono pedagogiczne wspiera indywidualny rozwój ucznia, uczy samodzielnego rozwiązywania problemów i wiary we własne siły. Rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają rozwiązywać problemy szkoły.

Absolwent szkoły będzie ambitny, ciekawy świata, koleżeński i odpowiedzialny, komunikatywny i tolerancyjny; będzie znał i stosował uniwersalny system wartości, znał bardzo dobrze podstawy jednego języka obcego nowożytnego, posługiwał się nowoczesną technologią informacyjną, korzystał z różnych źródeł informacji, łączył wiedzę z praktyką.
Szkoła zapewnia poczucie bezpieczeństwa wszystkim uczniom bez względu na przynależność narodową i religijną.

Nasza szkoła jest szkołą przyjaźnie wymagającą od uczniów, rodziców i pracowników.

Film 1                     Film 2                   Film3

Film 4                  Film 5