Historia szkoły

W 1917 roku w Mycielewie powstała pierwsza szkoła powszechna. Mijały lata, a ona służyła wiernie dzieciom z okolicy. Po wojnie mycielewskiej placówce przybyło obowiązków – tu odbywały się kursy dla analfabetów oraz warsztaty uzupełniające dorosłym wiedzę w zakresie szkoły podstawowej. Oczywiście spełniała także funkcję normalnej szkoły podstawowej – siedmioklasowej.

Na początku lat osiemdziesiątych sytuacja zaczęła być dramatyczna. Ośmioklasowa szkoła ciągle mieściła się w gmachu wzniesionym dla potrzeb szkółki elementarnej. O indywidualnej pracy z uczniem, rozwijaniu jego zdolności, zainteresowań, organizacji zajęć pozalekcyjnych – nawet marzyć nie można było.

2 listopada 1983 roku na zebraniu Komitetu Rodzicielskiego podjęto decyzję o rozbudowie szkoły i powołano społeczny Komitet Rozbudowy i Modernizacji Szkoły z przewodniczącym Piotrem Wawrzyniakiem. W grudniu 1983 roku zorganizowano pierwszą zbiórkę pieniędzy, w wyniku której zebrano 209 570 zł. W kwietniu 1985 roku zebrano kolejne 155 400 zł. Ponadto do zbiórek przyłączyli się uczniowie tejże szkoły i wszystkie zarobione przy zalesianiu pieniądze, przekazali na odbudowę szkoły.

W 1987 roku oddano nowe skrzydło, które powstało dzięki staraniom i wytrwałości pana Stanisława Mossakowskiego, który pełnił funkcje dyrektora szkoły i pana Piotra Wawrzyniaka – inżyniera rolnika, który przez pięć lat pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego. Obaj panowie zdaniem inspektora Tekli Gorajewskiej „stanowili taki duet, że w Filharmonii Pomorskiej drugiego takiego nie znajdzie”. Przygotowania do budowy były pasmem porażek i nerwów, Komitet Rozbudowy i Modernizacji pod kierownictwem pana Wawrzyniaka i wspierającego go pana Mossakowskiego miał jednak poparcie wśród nauczycieli, pracowników administracji, a co najważniejsze wśród rodziców. Wspierany był też przez władze województwa, powiatu i gminy.

Budowa została zakończona dzięki temu, że Mycielewo miało tę przewagę nad innymi miejscowościami, że stanowi naturalne centrum dla okolicznych wiosek.

Od początku istnienia szkoły funkcję dyrektorów pełnili: Goliński, Bałka, Sylwester Wojtasik, Stanisław Mossakowski, Jolanta Tarnecka-Wawrzyniak, w czasie gdy szkoła była podzielona na dwa oddzielne oddziały SP i Gimnazjum – funkcję dyrektora szkoły podstawowej pełniła pani Barbara Morawska, zaś funkcję dyrektora gimnazjum pan Ludwik Mańkowski.


Kalendarium

1917

 • Dziedzic Turzyna założył jednoklasową szkołę powszechną, z mieszkaniem nauczycielskim, dla dzieci pracowników okolicznych majątków.

1919-1922

 • Władysław Włoszczyński zostaje jednym z pierwszych nauczycieli tej szkoły.
 • W latach dwudziestych szkoła liczyła dwie klasy, nauczycielami byli: Paweł Komczyński – kierownik szkoły oraz Maria Gawrońska. Przed wybuchem II wojny światowej uczyło się w szkole 113 dzieci.

1945

 • 26.01.45 w szkole wybuchł pożar i zniszczył budynek przedwojennej szkoły.

1945

 • 19.03.45 – nastąpiło przeniesienie szkoły i dzieci z Mycielewa, Turzyna, Rzemieniewic, Krzepiszyna do zastępczego budynku dawnego majątku w Turzynie. Kierownikami szkoły byli kolejno: Edward Nowak, Cecylia Szczepaniakowa, Waldemar Zulsdorf, Alojzy Goliński i Franciszek Poczekaj. Wieczorami odbywały się tam też kursy dla analfabetów.

1947-1949

 • W latach tych odbudowano szkołę. Postawiono wówczas budynek jednopiętrowy obejmujący, oprócz klas, także mieszkania dla nauczycieli. Lekcje odbywały się w niewykończonym budynku już od 15.11.1948 r. Uczyło się w pięciu klasach 79 uczniów.
 • W 1949 r. do szkoły uczęszczało 153 dzieci uczących się w siedmiu klasach. Zatrudniano 4 nauczycieli.

1948-1953

 • Pełnienie funkcji kierownika szkoły przez Wiktora Erdmana.

1953-1961

 • Pełnienie funkcji kierownika szkoły przez Mieczysława Bałkę.

1957

 • 28 września zainstalowano w szkole elektryczność.

1961-1971

 • Pełnienie funkcji kierownika szkoły przez Sylwestra Wojtasika.

1966

 • Przekształcenie szkoły z siedmioklasowej w ośmioklasową.

1971-1980

 • Pełnienie funkcji kierownika szkoły przez Stanisława Mossakowskiego.

1978

 • Do szkoły uczęszczało 240 uczniów.

1980

 • Stanisław Mossakowski obejmuję funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Mycielewie.

1982/1983

 • W szkole pracowało 11 nauczycieli.

1983

 • 2 listopada na zebraniu Komitetu Rodzicielskiego podjęto decyzję o rozbudowie szkoły i powołano 14 osobowy Społeczny Komitet Rozbudowy i Modernizacji Szkoły.

1987

 • 12 października odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej szkoły.

1987-1997

 • Dyrektorem szkoły była Jolanta Tarnecka-Wawrzyniak

1997

 • Dyrektorem szkoły podstawowej zostaje Barbara Morawska

1999

 • Od 1 września w wyniku reformy oświaty utworzono w Mycielewie gimnazjum, do obwodu którego włączono uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie i Szkoły Podstawowej w Sipiorach. Dyrektorem szkoły po reformie była nadal Barbara Morawska.

2001

 • Od 1 września nastąpiło rozdzielenie szkół w Mycielewie na szkołę podstawową, której dyrektorem pozostała Barbara Morawska i na gimnazjum, którego dyrektorem został Ludwik Mańkowski.

2004

 • Od marca rozpoczęło się wydawanie gazetki szkolnej „Przerwa”, wielokrotnie nagradzanej na oogólnopolskich konkursach.

2006

 • Od 1 września ponownie połączono obie szkoły w Zespół Szkół w Mycielewie pod kierownictwem Barbary Morawskiej.
 • Oddano również do użytku ścieżkę rowerową z Mycielewa do Zalesia.

2007-2015

 • Działała w Mycielewie szkoła zaoczna „Przyszłość”, której dyrektorem był Tadeusz Morawski.

2008

 • Utworzono stronę internetową szkoły.

2011

 • Oddano do użytku nowo wybudowaną salę gimnastyczną.

2015

 • Dyrektorem szkoły została Katarzyna Walasiewicz.

2017/2018

 • W tym roku szkolnym do szkoły uczęszcza 240 uczniów, których uczy 25 nauczycieli.
 • Kolejna reforma oświaty powoduje zmianę nazwy szkoły –Zespół Szkół w Mycielewie od 1 września zmienia się w Szkołę Podstawową w Mycielewie.

2017


Dyrektorzy szkoły w Mycielewie:

Katarzyna Walasiewicz

2017 –                         – szkoła podstawowa
2015 – 2017               – zespół szkół

 Morawska Barbara

2006 –  2015     – zespół szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum)
2001 – 2006 r. – szkoła podstawowa
1999 – 2001 r. – zespół szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum)
1997 – 1999 r. – szkoła podstawowa

Mańkowski Ludwik

2001 – 2006 r. – gimnazjum

 Tarnecka-Wawrzyniak Jolanta

1987 – 1997 r. – szkoła podstawowa

 Mossakowski Stanisław

1971 – 1987 r. – szkoła podstawowa

 Wojtasik Sylwester

1961 – 1971 r. – szkoła podstawowa

 Bałka Mieczysław

1953 – 1961 r. – szkoła podstawowa

 Erdman Wiktor

1948 – 1953 r. – szkoła podstawowa


Krótki rys historyczny
(wycinek z kroniki szkolnej)

Mycielewo leży między Zalesiem i Turzynem.

W 1917 roku dziedzice wsi (Zalesie, Turzyn, Mycielewo, itd..) zbudowali tu szkołę dla dzieci swych pracowników. Powstał wtedy parterowy budynek – jedna klasa z mieszkaniem dla nauczycieli.

W 1947 roku szkoła spłonęła. Lekcje odbywały się w pałacu w Turzynie. Rok później szkoła była już odbudowana i powiększona o skrzydło i piętro nad całością.

W 1956 roku wprowadzono ośmioletnią szkołę i szkoły przysposobienia rolnego – szkoła stała się za ciasna. Zlikwidowano część mieszkań nauczycielskich, szatnie i umywalnie co pozwoliło uzyskać 6 Sali lekcyjnych.

W związku ze stałym wzrostem ilości dzieci (96 uczniów -1952 r., 240 w 1978 r.) w roku szkolnym 1974/75 powstała dokumentacja na rozbudowę szkoły; koszt rozbudowy – 7 mln zł. Prac budowlanych nie rozpoczęto, gdyż projekt upadł w 1978 roku – w okresie tworzenia się zbiorczych szkół gminnych.

Plany i rozbudowa

Pierwsze plany rozbudowy powstały w latach 1974/75 – zaniechano je. Z powodu braku boiska sportowego w latach 1981/83 zaczęto tworzyć boisko z prawdziwego zdarzenia, a właściwie zespołów boisk sportowych z bieżnią. Pomoc oferowały różne przedsiębiorstwa jak Rejon Eksploatacji Kruszywa w Szubinie, Zakład Rolny w Zalesiu i Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Turzynie. W czynie społecznym pomagała również młodzież i nauczyciele.

2 listopada 1983 roku na zebraniu Komitetu Rodzicielskiego podjęto decyzję rozbudowy szkoły i powołano 14 osobowy Społeczny Komitet Rozbudowy i Modernizacji Szkoły. Przewodniczącym został przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego Piotr Wawrzyniak, sekretarzem – dyrektor szkoły Stanisław Mossakowski.

Już w grudniu 1983 r. zorganizowano pierwszą zbiórkę pieniężną. Dzieci przygotowały „cegiełki” wartości 500-1000-2000 zł. Zebrano 209 570 zł. W kwietniu 1985 r. do zbierających członków Komitetu Rodzicielskiego i nauczycieli dołączyła się młodzież klasy VIII – zebrano 155 400 zł. Do składek pieniężnych dołączyli się uczniowie klas V-VIII z zarobionych w lesie pieniędzy część przeznaczyli na rozbudowę szkoły. W roku szkolnym 1983/84 – kl. VII-VIII – 11000 zł., w 1984/85 – V-VIII -11448 zł.

Realizacja planu rozbudowy szkoły postępuje dalej. W dniu 5 listopada 1984r. zatwierdzana została opracowana w bardzo krótkim terminie dokumentacja

…teraz można już zaczynać!!!

Mamy część materiału. W rozładunku pomagają uczniowie i nauczyciele.
W kwietniu 1985r. na teren szkoły został sprowadzony sprzęt. Rozpoczęto wykopy pod fundamenty. Pracę zakończono 26 kwietnia.
Na budowę wchodzi ekipa budowlana WUSP z Kcynii.
Jest zatrudnionych 6 pracowników pod kierownictwem Macieja Różańskiego.

Po położeniu ław fundamentowych przystąpiono do stawiania ścian piwnic.
10 czerwca 1985r. rozpoczęto wykonywanie ścianek wewnętrznych piwnic oraz kominów.
W sierpniu 1985r. rozpoczęły się roboty murarskie ścian zewnętrznych części łączących starą szkołę z nową, a także przystąpiono do montażu stropu nad częściową podpiwniczoną. Zakończono prace 3 września 1985 r.

16 września 1985r. rozpoczęto murowanie ścian zewnętrznych parteru, a przy końcu października prowadzono roboty budowlane przy ścianach wewnątrz.

Następnie prowadzono prace przy budowie ścianki środkowej konstrukcyjnej 1 piętra

Parter prezentuje się już okazale. Wnętrza osłonięte są foliowymi szybami, które zabezpieczają murarzy od wiatru.

Budowa coraz szybciej pnie się w górę. Niedługo będzie można położyć następny stop Brygada nie boi się wiosennej zimnej pogody.

Naszą budową zainteresowała się redakcja PR i TV w Bydgoszczy. Często widać tu redaktorów z mikrofonami i kamerami. Na młodzieży nie robi to już żadnego wrażenia.

Na początku mają łącznik zaczyna nabierać kształtów. Powstają również ścianki działowe 1 piętra.

Komin pnie się w górę. Wystaje już wysoko ponad dach, będzie miał przeszło 20m wysokości. Przejeżdżający autobusami ludzie zastanawiają się co to za fabryka powstaje w takiej małej wiosce. Tłumaczymy , że to „fabryka talentów”

We wrześniu witamy stolarzy, którzy zakładają okna- jeszcze bez szyb, ale i te będą- najpierw trzeba pomalować ramy

Powstaje kuchnia z prawdziwego zdarzenia. Na początku października zaczęto stawiać fundamenty i ścianki działowe. Nareszcie dzieci będą mogły zjeść ciepły obiad.

Nowa szkoła będzie miała różne udogodnienia między innymi zakładana jest instalacja anteny zbiorczej TV oraz radiowęzła szkolnego. W klasach pełno jest gruzu ze ścian, gdzie prowadzone są przewody.

Rozpoczęto przygotowywać kotłownie do rozruchu. Potężne piece i masa zegarów to zadumo dla jednego palacza. Po kilku dniach zaczęło się robić ciepło w nowym budynku.

Można już pracować wewnątrz! Tynkowane są ściany niedługo będą pracować malarze. Okres wakacji to czas wytężonej pracy wszystkich ekip. Czas przenosić również wszystko do nowych pomieszczeń. Teraz do akcji wkraczają nauczyciele, dzieci i personel gospodarczy.

Meblujemy klasy

Dopasowanie segmentów wymaga chyba wyższych studiów stolarskich- nie wszystko pasuje do siebie.

Wreszcie klasy gotowe!

Zbliża się nowy rok szkolny. Dzieci i młodzież z niecierpliwością oczekują na pierwszy dzwonek w nowej szkole.

1 września – rozpoczęcie nowego roku szkolnego 1987\88

Wszyscy zbieramy się w sali podziemnej części budynku. Tu odbywa się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Przy stole prezydialnym oprócz władz naszej szkoły zasiedli przedstawiciele władz wojewódzkich wice wojewoda Edward Molik z rzecznikiem prasowym i pracownikami Kuratorium Oświaty i Wychowania. Wszyscy uczniowie dziękują za nową szkołę i obiecali się troszczyć o jej estetyczny wygląd. Teren wokół szkoły przypomina jeszcze Księżycowy Krajobraz.

Trzeba wszystko uporządkować bo w październiku nastąpić ma uroczyste oddanie szkoły. Wszyscy wzięli się do pracy!

Uroczyste otwarcie szkoły ma się odbyć 12 października 1987roku

Jesteśmy przygotowani na tę niezwykłą uroczystość: wszyscy starali się jak tylko mogli by szkoła prezentowała się okazale. Pragniemy ażeby ceremonia otwarcia nowej szkoły wypadła na miarę naszych oczekiwań.

Godzina „0” wybiła.

Wszyscy oczekujemy przybycia zaproszonych gości. Wreszcie są !!! Przed szkołą ustawiła się młodzież, licznie przybyli rodzice i oczywiście my, nauczyciele, bez których nic by się w tej szkole dziać nie mogło.

Nauczyciel, mgr L. Mańkowski zgłasza przewodniczącemu Komitetu Rozbudowy i Modernizacji szkoły- inż. Piotrowi Wawrzyniak gotowość do rozpoczęcia uroczystości.

Po przemówieniu pana P. Wawrzyniaka głos zabrał dyrektor szkoły Stanisław Mossakowski. W serdecznych słowach podziękował wszystkim za aktywny udział w pracach na rzecz rozbudowy szkoły.

Projekt edukacyjny na 100 lat Szkoły
w Mycielewie

Przepisywała: Patrycja Stałowska
Skanowali: Patryk Owedyk i Paweł Górny